Kronika 2008

Rok 2008 obfitował w wiele zmian w Towarzystwie Polsko-Niemieckim Brandenburgii: zmiany w kadrze kierowniczej, realizacja zadań przez większą niż dotychczas liczbę osób, przeprowadzka na ulicę Charlottenstraße czy zakończenie wieloletniego projektu „Spurensuche – alte, neue, fremde Heimat“ (Po śladach - stara, nowa, obca ojczyzna), to tylko niektóre z nich.

Poniżej zostaną w skrócie przedstawione najważniejsze projekty i wydarzenia Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii w roku 2008.

Styczeń

16 Stycznia 2008

"Entwurzelt - Vom Verlust der Heimat zwischen Oder und Bug (tytuł polski: "Wykorzenieni - O utracie ojczyzny między Odrą a Bugiem")" - wieczór literacki z autorką Helgą Hirsch.

Ten los spotkał wielu ludzi już w czasie drugiej wojny światowej lub po jej zakończeniu. Musieli oni, często w bardzo dramatycznych okolicznościach, opuścić swoją ojczyznę. Helga Hirsch publicystka i dziennikarka zną tę historię z przykładu własnej rodziny. Od wielu lat zajmuje się tematem wypędzenia. Jej nowa książka „Entwurzelt - Vom Verlust der Heimat zwischen Oder und Bug“ powstała na bazie relacji wypędzonych Polaków, Żydów, Ukraińców i Niemców wędrujących do Wschodniej Ukrainy, Polski, Izraela i niemieckich miast. Ci ludzie podzielili się z nią opowieściami o swoich przeżyciach. Niezależnie od tego jakiej narodowości Helga Hirsch poświęca w swojej książce rozdział, są to zawsze historie, które poruszają i ilustrują okropność wojny widzianą oczami jednostki.

W środę 16-ego stycznia o godz. 19 czytane są fragmenty z książki Helgi Hirsch. Kończącą czytanie dyskusję na podium teatru Uckermärkische Bühnen Schwedt prowadzi Dr. Justus Werdin.
Wydarzenie zorganizowane przy wpółpracy stowarzyszenia Europahaus Angermünde, teatru Uckermärkische Bühnen oraz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii, wsparcie finansowe ze środków Fundacji im. Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung).

17 Stycznia 2008

„Coffee Beans for a life – Mein Überleben in Kolbuszowa“ (polski tytuł: "Ziarnka kawy za życie") - Film dokumentalny Helgi Hirsch.

Helga Hirsch towarzyszy urodzonemu w 1920 roku polskiemu Żydowi Normanowi Salsitz w jego wizycie w dawnej ojczyźnie. Tam opowiada on swoim dzieciom, które przyszły na świat w USA, historię swojej walki o przeżycie w czasie drugiej wojny światowej.

Po prawie sześćdziesięciu latach wraca on do położonej w południowo-wschodniej Polsce Kolbuszowej, by odwiedzić swój rodzinny dom, który należy obecnie do polskiego właściciela sklepu; miejsce, w którym zastrzelony został jego ojciec. Ważna jest postać Polki, w której kiedyś był zakochany i która wspierała go w jego walce o przetrwanie.
Nie wszystkie spotkania z obecnie mieszkającymi tam Polakami są rzeczą łatwą. Nie bez znaczenia jest negatywnie postrzegane zachowanie zagrożonych wtedy Żydów.

Pokaz filmu połączony z dyskusją z Helgą Hirsch ma miejsce w czwartek 17-ego stycznia w szkole Freie Schule Angermünde.
Wydarzenie zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim Brandenburgii.

26 Stycznia 2008

Zebranie członków Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii

26-ego stycznia o godz. 12 w salach seminaryjnych Kolegium Języka i Kultury Polskiej (Kolleg für polnische Sprache und Kultur) na ulicy Dircksenstr. 46 w Berlinie odbywa się zebranie członków.

Maj

17/18 Maja 2008

Pierwsze spotkanie "Lernpartnerschaft" (współpraca między instytucjami i szkołami) w Eberswalde

W ramach projektu „Spurensuche – alte, neue, fremde Heimat“ 17-18 maja odbywa się pierwsze spotkanie Lernpartnerschaft. Celem jest zebranie ludzi, którzy zainteresowani są opracowywaniem miejscowej historii i integracji imigrantów oraz szukaniem i zachowywaniem śladów (żydowska przeszłość i teraźniejszość, historia imigrantów i ich wpływ na rozwój miejscowości, spuścizna niemiecka i kontakty z byłymi mieszkańcami obecnie polskich miejscowości), które są punktem wyjściowym dla pracy z młodzieżą rozumianą w sensie wychowania do demokracji. Ważne jest również rozwijanie transgranicznych interesów i zawieranie kontaktów z sąsiadami. Celem spotkania jest zapoznanie się z pracą różnych instytucji i agencji aby ewentualnie dowiedzieć się czegoś o poszczególnych partnerach i ich pracy.

23 Maja 2008

Konferencja „Więcej języka polskiego w szkołach podstawowych“

Cieszymy się, że dzięki zorganizowanej konferencji na temat "Więcej języka polskiego w szkołach podstawowych", która odbyła się 23 maja we Frankfurcie (Odra), udało nam się dokonać wstępnego bilansu sytuacji języka polskiego w szkołach podstawowych Brandenburgii oraz przedyskutować stare i nowe możliwości tworzenia i rozbudowy lekcji języka polskiego, jak i podjąć stosowne działania w tym kierunku. Szczgólnie cieszy nas obietnica Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) dotycząca rozszerzenia zainicjowanego przez nas projektu wzorcowego (język polski od pierwszej klasy), na kolejne cztery klasy szkoły podstawowej. W związku z tym godny uwagi jest również pomysł Ambasady Polskiej na utworzenie okrągłego stołu, który podobnie jak nasze zrzeszenie skupiałby przy jednym stole tych, którzy zainteresowani są wzmocnieniem sytuacji lekcji języka polskiego w szkołach. Pierwsze spotkanie przygotowawcze z naszym udziałem odbyło się już w listopadzie, pierwsza dyskusja przy okrągłym stole odbyła się 23-ego stycznia 2009 roku.

Czerwiec

7 Czerwca 2008

Spotkanie w Zielinie (Sellin)

7-ego czerwca w Zielinie (Sellin) odbyło się spotkanie byłych i obecnych mieszkańców miejscowości. Po raz pierwszy inicjatywa wyszła ze strony polskiej. Po zakończonej sukcesem podobnej imprezie w sąsiedniej gminie w roku 2007, mieszkańcy Zielina wyraźili chęć zorganizowania również tego typu imprezy u siebie. Motywem przewodnim była wymiana doświadczeń dotyczących ucieczki, wypędzenia, przesiedlenia i wizyty w dawnej ojczyźnie. Bardzo dobrze poprowadzona przez Ruth Henning i Ewę Czerwiakowską dyskusja dała do zrozumienia jak duża jest nadal potrzeba rozmowy po obu stronach Odry.

Zobacz również dwa artykuły w gazecie

14/15 Juni 2008

Drugie spotkanie "Lernpartnerschaft" w Zielonej Górze i Skwierzynie

(zobacz również pierwsze spotkanie 17/18-ego maja)

Wrzesień

6/7 Września 2008

Dni Brandenburgii

6/7 września reprezentowalismy nasze Towarzystwo ze stoiskiem na Dniach Brandenburgii w Königs-Wusterhausen. Dało nam to okazję do podjęcia dyskusji z ludźmi, których byśmy w przeciwnym razie nie spotkali.

9 Września 2008

Polska i Niemcy – bez granic?

9-ego września 2009 roku zorganizowalismy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim Berlina panel dyskusyjny na temat „Szanse dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza po przystąpieniu do strefy Schengen“.

Od Września 2008

Wymiana wychowawczyń i wychowawców

Od września 2008 roku odbywa się regularna wymiana wychowaczyń i wychowawców jak i dzieci z niemieckich i polskich przedszkoli. Idea polega na tym, że polska wychowawczyni przez jeden wieczór w tygodniu przybliża dzieciom z partnerskiego przedszkola Kita język polski, natomiast wychowawcy z Frankfurtu przybliżają polskim dzieciom język niemiecki.

Listopad

9 Listopada 2008

Uroczyste złożenie kamienia pamiątkowego w Zielonej Górze – Lernpartnerschaften

Projekt „Lernpartnerschaften“, który na celu miał wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz zaangażowanymi osobami w zakresie propagowania demokracji i obchodzeniem się z niemieckim, polskim i żydowskim dziedzictwem, zaczął przynosić pierwsze efekty: 9-ego listopada odsłonięto w Zielonej Górze w obecności polskich, niemieckich i żydowskich uczestników kamień pamiątkowy w miejscu dawnej synagogi. Cieszymy się, że jako organizacja partnerska mogliśmy aktywnie wesprzeć złożenie kamienia pamiątkowego oraz program kulturalny uroczystości. Po raz pierwszy po Holokauście ponownie w miejscu dawnej synagogi rozbrzmiały pieśni i modły z nabożeństwa synagogalnego poprowadzonego przez berlińskiego rabina i ukraińską studentkę berlińskiego Kolegium im. Abrahama Geigera (das Abraham Geiger Kolleg).

Spotkania Lernpartnerschaft pokazały nam, jak ważna jest nasza funkcja pośredniczenia. Wciąż istnieją przeszkody językowe jak i kulturowe i instytucjonalne różnice na drodze do transgranicznej współpracy. Dlatego też "Pośrednictwo partnerskie" w roku 2009 zaliczamy do naszych priorytetów. Mamy już pierwsze oznaki zainteresowania, np. ze strony uczniów ze Skwierzyna, którzy planują polsko-niemiecko-izraelską wymianę oraz miasta Poczdam, które pragnie sprowadzić polską wystawę do stolicy landu Brandenburgia.

Grudzień

5–7 Grudnia 2008

Polski Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 5–7 grudnia dzieliliśmy stół z Towarzystwem Polsko-Niemiecki Berlina podczas polskiego Jarmarku Gwiazdkowego w Poczdamie. Podobnie jak podczas Dni Brandenburgii we wrześniu wykorzystaliśmy również w Poczdamie okazję podjęcia dyskusji z ludźmi. Na Sternenmarkt zwanym Jarmarkiem Gwiazdkowym przyszedł nam na myśl pomysł zorganizowania za rok wspólnie z księgarnią stołu z niemieckojęzyczną literaturą na temat Polski.

Cały rok

Tandemowy kurs językowy w Uckermark i we Frankfurcie (Odra)/Słubice

Poza naszym zaangażowaniem dotyczącym szkół, ważnym elementem naszej działalności jest również "Wspieranie języka polskiego", szczególnie poprzez tandemowe kursy językowe w Uckermark i we Frankfurcie (Odra) / Słubicach. W ubiegłych latach udało nam się otrzymać wsparcie finansowe ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit) oraz Polskiej Ambasady.

Tandemowy kurs językowy we Frankfurcie (Odra) i Słubicach skierowany jest przede wszyskim do wychowawczyń/ wychowawców przedszkoli, którzy zaangażowani są w transgraniczne projekty. Począwszy od roku 2008 kurs odbywa się w każdy czwartek od 17 do 19. Uczestnicy zdobywają wiedzę od wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Obecnie nauczają Adrian Fiedler i Grzegorz Kujawa.

Partnerzy projektu: Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii, przedszkole nr 4 „Krasnal Hałabała” w Słubicach, stowarzyszenie „Fröbel“ we Frankfurcie (Odra). Kurs tandemowy Frankfurt (Odra)/Słubice wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Istniejący od 2004 roku kurs jednoczy ludzi północnych regionów granicznych Brandenburgii, sąsiednich powiadów polskich i Szczecina. Poziom językowy uczestników rozciąga się od początkującego po zaawansowany, uczestnicy są zróżnicowani na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. Comiesięczne spotkania przeprowadzane są w różnych miejscowościach polsko-niemieckiego pogranicza. Celem jest nie tylko nauka języka ale również zapoznanie się i współpraca (udział w imprezach kulturalnych, celebrowanie świąt, organizowanie wycieczek krajoznawczych). Klub językowy Angermünde/Chojna jest obecnie wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Polską Ambasadę w Berlinie.

Tandemowe kursy językowe są wyrazem porozumienia polsko-niemieckiego. Mamy nadzieję na otrzymanie wsparcia na kolejne dwa projekty tandemowe w roku 2009.