Tagi dla Cele Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii

Cele Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii

Punkt wyjścia

Współpraca między Niemcami a Polską rozwijała się ciągle w ostatnich latach i zyskała również nową jakość w znacznej mierze dzięki wejściu Polski do UE w maju 2004 i do strefy Schengen w grudniu 2007. Polsko- niemieckie kontakty na płaszczyźnie politycznej, kulturalnej i społecznej nie były wtedy tak różnorodne jak dziś.
Kraj związkowy Brandenburgia poprzez położenie przy granicy z Polską jak i wynikającymi z tego faktu powiązaniami interesuje się dobrymi stosunkami z krajem sąsiednim. W ubiegłych latach powstało i rozwinęło się wiele rzeczy: kilka przedszkoli i coraz więcej szkól oferuje język polski. Coraz częściej ma miejsce wymiana kulturalna i społeczna pomiędzy niemieckimi i polskimi stowarzyszeniami i związkami. Również pracownicy i przedsiębiorstwa zwiększają swoją aktywność na rynku pracy po obu stronach granicy. Ponadto Polska od lat stanowi atrakcyjny punkt turystyczny dla wielu Brandenburczyków. Różnorodne wymiany młodzieży i wycieczki partnerskie przyczyniły się do tego, że młode pokolenie postrzega dziś Niemcy i Polskę jako otwarte ale równocześnie powiązane ze sobą części Europy.
W dalszym ciągu jest wiele niedoskonałości, które utrudniają współpracę obszaru niemiecko- polskiego. Brakuje połączeń komunikacyjnych do Szczecina, Wrocławia i Gorzowa jak i przygranicznych środków transportu. To blokuje wymianę międzyludzką po obu stronach Odry i Nysy. Proces upowszechnienia się języka polskiego jako ważnego języka obcego i stworzenia dodatkowych kwalifikacji na rynku pracy przebiega powoli i znacznie kuleje pod względem zbliżenia cywilno-społecznego i gospodarczego obu krajów. Mile widziane jest również większa otwartość na imigrantów w społeczeństwie i instytucjach - ważnym punktem jest tutaj kształcenie kompetencji międzykulturowych. I wreszcie poprawy wymaga również wsparcie przedsiębiorstw i pracowników aby zagwarantować mobilność i podwyższyć aktywności transgraniczne.

Nasze cele

My, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Brandenburgii widzimy siebie jako pomysłodawcę polsko-niemieckiej współpracy w Brandenburgi oraz koordynatora wspólnych projektów i spotkań ludzi z Brandenburgi i graniczących województw. Stawiamy sobie za cel wymianę polityczną, kulturalną i społeczną między Niemcami a Polakami. Wspieramy między innymi związki i organizacje w dziedzinie wymiany bilateralnej, nawiązujemy kontakty u naszych sąsiadów i rozpowszechniamy ekspertyzy na tematy polsko-niemieckie.

Nasze rozmaite starania podpieramy regularnymi uroczystościami z Niemcami i Polakami jak i nieprzerwanymi wymianami akt politycznych, kulturalnych i społecznych. Przez to też powinien być wspierany główny cel naszego Towarzystwa, czyli obalenie przesądów istniejących między Polakami a Niemcami. Duże znaczenie przypisujemy przy tym wymianie młodzieży i bezpośredniemu kontaktowi wszystkich pokoleń, które stanowią szansę dalszej europeizacji stosunków polsko-niemieckich.
Staramy się również aktywnie działać na rzecz rozwinięcia się języka polskiego w brandenburskich szkołach i na brandenburskim rynku pracy. Naszym celem jest wspólny obszar kształcenia i rynku pracy polsko- niemieckiego, gdzie osiągnięcia zawodowe konkretnego kraju będą uznawane i wykorzystywane w rozwoju gospodarczym. Angażujemy się również, aby język polski został przynajmniej upowszechniony jako dobrowolny język obcy w bezpośrednim obszarze przygranicznym. Podstawą do tego jest wprowadzenie w życie ogólnokrajowego projektu wielojęzycznego, tak by różne języki obce przeplatywały się systematycznie w polityce zagranicznej i oświatowej.
Nasze Towarzystwo funkcjonuje dzięki nieodpłatnemu zaangażowaniu jego członków. Dlatego cieszymy się na zainteresowanie i wsparcie ze wszystkich obszarów społeczeństwa.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo (DPG) Brandenburgii w marcu 2012

Matthias Horn